قیمت (ریال)

نام محصول و سایز

44,120

کابل مفتول 1.5*2

62,910

کابل مفتول 2.5*2

103,980

کابل مفتول 4*2

139,450

کابل مفتول 6*2

216,110

کابل مفتول 10*2

66,380

کابل مفتول 1.5*3

98,190

کابل مفتول 2.5*3

141,870

کابل مفتول 4*3

270,420

کابل مفتول 6*3

315,030

کابل مفتول 10*3

493,850

کابل مفتول 16*3

715,870

کابل مفتول 25*3

1,035,500

کابل مفتول 35*3

881,500

کابل مفتول 16+25*3

1,173,730

کابل مفتول 16+35*3

1,642,520

کابل مفتول 25+50*3

2,258,460

کابل مفتول 35+70*3

3,118,870

کابل مفتول 50+95*3

4,002,460

کابل مفتول 70+120*3

4,861,590

کابل مفتول 70+150*3

6,031,710

کابل مفتول 95+185*3

7,936,940

کابل مفتول 120+240*3

82,820

کابل مفتول 1.5*4

126,940

کابل مفتول 2.5*4

165,190

کابل مفتول 4*4

255,230

کابل مفتول 6*4

411,350

کابل مفتول 10*4

633,770

کابل مفتول 16*4

225,780

کابل مفتول 4*5

326,780

کابل مفتول 6*5

513,910

کابل مفتول 10*5

792,770

کابل مفتول 16*5

1,263,780

کابل مفتول 25*5

1,765,710

کابل مفتول 35*5

152,890

کابل مفتول 16*1

238,880

کابل مفتول 25*1

332,740

کابل مفتول 35*1

450,150

کابل مفتول 50*1

634,620

کابل مفتول 70*1

878,630

کابل مفتول 95*1

1,097,350

کابل مفتول 120*1

1,357,970

کابل مفتول 150*1

2,203,360

کابل مفتول 240*1

1,702,250

کابل مفتول 185*1

2,819,470

کابل مفتول 300*1

3,698,830

کابل مفتول 400*1

138,010

کابل مفتول 6+6*1

273,150

کابل مفتول 6+6*3